Warto zobaczyć:

Dąb Bolko
Poleski Park Narodowy
Poleski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy
Cerkiew we Włodawie
Czworobok we Włodawie
Kościół we Włodawie
Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego
Sobibór
Kościół w Orchówku
Cerkiew w Uhrusku
Cerkiew w Sosnowicy
Cerkiew w Horostycie
Ołtarz Główny w Hańsku
Cerkiew w Hannie
Skansen w Holi
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu.*
 

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu

Staw Hetman - gmina Sosnowica Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni ok. 41 000, utworzono w 1983 r. na terenie gmin: Sosnowiec, Urszulin, Cyców, Stary Brus, Wyryki, Hańsk, miasto Włodawa, Włodawa, Wola Uhruska.
POChK obejmuje znaczną część Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej, łącząc ze sobą zespół obszarów chronionych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego z Sobiborskim Parkiem Krajobrazowym oraz Szackim Parkiem Narodowym na Ukrainie. Podstawowym elementem krajobrazu tego obszaru jest rozległa równina z licznymi torfowiskami (m.in. Krowie Bagno, Torfowisko Dubeczyńskie), jeziorami (m.in. Białe Sosnowickie, Uściwierz, Białe Włodawskie) oraz lasami sosnowymi i mieszanymi. POChK spełnia niezwykle ważną funkcję w zachowaniu równowagi stosunków wodnych i klimatycznych regionu. Na tym obszarze znajduje się jeden zatwierdzony rezerwat przyrody ("Torfowisko nad Jeziorem Czarnym") oraz klika projektowanych rezerwatów przyrody:
"Dolina Włodawki", "Torfowisko Dubeczyńskie", "Uroczysko Uściwierskie", "Ciesacin".
Nadbuzański Obszar Chronionego Krajobrazu
Wschodnia część gminy Hanna o pow. 2595 ha (19% pow. włączona została w 1990 r. do NOChK. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych i archeologicznych wydmy piaszczyste porośniętej częściowo roślinnością sucholubną. Wydma kryje dużą ilość krzemionki i ceramiki będącej pozostałością obozowiska z okresu schyłku paleolitu, mezolitu i wczesnego brązu (od IX w. do połowy II w. p. n.e.).

 


*/- "Polesie Lubeskie", Opracowanie tekstu : wstęp i przyroda w oparciu o materiały przygotowane przez ZChPK w Chełmie - Marek Sołtys, kultura i architektura - pod red. Marka Bema, informacja turystyczna pod red. Zygmunta Klimczuka
Autorzy fotografii: Olgierd Bielak, Marek Brzozowiec, Zygmunt Klimczuk, Marian Łubkowski, Marek Nasiadka, Andrzej Różycki, Stanisław Turski
Opracowanie graficzne i projekt :Brokat Mat-Paulina Tramecourt, Marek Brzozowiec
Wydawca Brokat Mat , Warszawa 1999